شماره کارت گروه جهادی جهت واریز کمک های نقدی :

۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳

بانک سپه – گروه جهادی شهید خدامرادی