شما در حال مشاهده هستید پرداخت فطریه

پرداخت فطریه

عیدتون مبارک
شماره کارت جهت واریز فطریه:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید