گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲

درسال ۱۴۰۲کمک های نقدی وغیر نقدی به ارزش۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومانشامل گوشت،موادغذایی، پوشاک، تحصیلی و درمانی به نیازمندان اهدا شدگروه جهادی شهید خدامرادیپایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سال ۱۴۰۲

گزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان در اهدا کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های توانخواه #محله_اسلامی…

ادامه مطلبگزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

گزارش عملکرد با حمایت های مردم نیکوکار ، بسیجیان و خادمین محترم حسینیه اعظم زنجان توانستیمدر ۳ ماهه مهر، آبان و آذر ۱۴۰۲ به میزان۹۴۵ میلیون تومان خدمات درمانی، مسکن،…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲