اهدا ظروف جهت کمک به جهیزیه نیازمندان توسط یک خیر

اهدا ظروف جهت کمک به جهیزیه نیازمنداناز طرف یکی از خیرین به نیت خواهر مرحومه شانجهت شادی روحشان فاتحه ای قرائت میکنیم🙏🙏🙏شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام…

ادامه مطلباهدا ظروف جهت کمک به جهیزیه نیازمندان توسط یک خیر