اهدا یک جفت سمعک ویدکس ساخت دانمارک به یکی از سالمندان مجاور به ارزش ۸ میلیون تومان

اهدا یک جفت سمعک ویدکس ساخت دانمارک به یکی از سالمندان مجاور به ارزش ۸ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: یازده…

ادامه مطلباهدا یک جفت سمعک ویدکس ساخت دانمارک به یکی از سالمندان مجاور به ارزش ۸ میلیون تومان