اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان این بسته های غذایی توسط مسجد حسینیه…

ادامه مطلباهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمندان

اهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمنداناز حمایت شما سپاسگزاریمشماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجاناقلام غیرنقدی جهت نیازمندان…

ادامه مطلباهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمندان

اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان این بسته های غذایی توسط مسجد حسینیه…

ادامه مطلباهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان