اهدا یک بسته مواد غذایی به مادری سالمند و بیمار و دختر با معلولیت ذهنی در یکی از روستاهای محروم شهر زنجان

اهدا یک بسته مواد غذایی به مادری سالمند و بیمار و دختر با معلولیت ذهنی در یکی از روستاهای محروم شهر زنجان از دهیاران محترمی که با گروه جهادی شهید…

ادامه مطلباهدا یک بسته مواد غذایی به مادری سالمند و بیمار و دختر با معلولیت ذهنی در یکی از روستاهای محروم شهر زنجان