اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس از لوازم اهداء شده نو به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: ۲۰ آذر ۱۴۰۲@jahadiabolfazl

ادامه مطلباهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس از ساکنین مجاور و از خانوادهای تحت پوشش از لوازم اهداء شده به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:…

ادامه مطلباهداء کمک جهیزیه به نوعروس