اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان

بمناسبت ماه شعبان و اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی به حسینیه اعظم زنجان برای مشارکت در ذبح نیابتی پرداخت…

ادامه مطلباهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان