اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور بمناسبت ایام پایانی ماه صفر توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور بمناسبت ایام پایانی ماه صفر توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان زمان اهدا: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲از مسجد حسینیه…

ادامه مطلباهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور بمناسبت ایام پایانی ماه صفر توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

روز اربعین حسینی با اهدا یکی از خیرین ۱۳۵ پرس غذای گرم در آشپزخانه حسینیه اعظم زنجان توسط خادمین اموربانوان پخت و میان ۴۰ خانواده از نیازمندان مجاور توزیع شد

روز اربعین حسینی با اهدا یکی از خیرین ۱۳۵ پرس غذای گرم در آشپزخانه حسینیه اعظم زنجان توسط خادمین اموربانوان پخت و میان ۴۰ خانواده از نیازمندان مجاور در گروه…

ادامه مطلبروز اربعین حسینی با اهدا یکی از خیرین ۱۳۵ پرس غذای گرم در آشپزخانه حسینیه اعظم زنجان توسط خادمین اموربانوان پخت و میان ۴۰ خانواده از نیازمندان مجاور توزیع شد

اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان زمان اهدا: ۹ شهریور ۱۴۰۲از مسجد حسینیه اعظم زنجان جهت تهیه این…

ادامه مطلباهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان