اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم

آن گونه که یاری می‏کنی ، یاری می‏شویامام علی علیه السلاماول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم.شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید خدامرادیwww.abolfazl-haz.ir

ادامه مطلباول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم

از اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم

تو اینروزها که گرانی خانواده ها رو تحت فشار قرار داده چشم براه حمایت های شما هستیم. از اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم.شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید خدامرادیwww.abolfazl-haz.ir

ادامه مطلباز اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم

اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم

امام علی‏ ع :خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زادوتوشه برگیرد.اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم.شماره کارت کمک…

ادامه مطلباول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم