برگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو جهت توانمندسازی بانوان

برگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو در قالب دو گروه آموزشی جهت توانمندسازی بانوان محلات مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاز خادمین و هیات امنای محترم حسینیه اعظم…

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو جهت توانمندسازی بانوان