اهدا ۲۵ پک مواد غذایی به ۲۵ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند از سادات به ارزش ۲۵ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۲۵ پک مواد غذایی به ۲۵ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند از سادات به ارزش ۲۵ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان این…

ادامه مطلباهدا ۲۵ پک مواد غذایی به ۲۵ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند از سادات به ارزش ۲۵ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان