پرداخت بخشی از هزینه خرید تشک مواج برای مادر سالمند روستایی دچار زخم بستر توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

پرداخت بخشی از هزینه خرید تشک مواج برای مادر سالمند روستایی دچار زخم بستر توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲شماره کارت کمک…

ادامه مطلبپرداخت بخشی از هزینه خرید تشک مواج برای مادر سالمند روستایی دچار زخم بستر توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم