اهدا مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند با حمایت شما

با یاری شما توانستیم مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند هدیه کنیم.این مادر از دو نوه خود که بی سرپرست می…

ادامه مطلباهدا مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند با حمایت شما