اهدا ۲ بسته مواد غدایی به ۲ خانواده محروم،پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جهت پی گیری درمان نوزاد،پرداخت ۶۰ هزار تومان هزینه خرید کتاب درسی دانش آموز محروم

اهدا ۲ بسته مواد غدایی به ۲ خانواده محروم و بیمار از روستاهای شهرستان زنجان به ارزش ۲ میلیون تومانپرداخت ۲۰۰ هزار تومان جهت پی گیری درمان نوزاد روستایی با…

ادامه مطلباهدا ۲ بسته مواد غدایی به ۲ خانواده محروم،پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جهت پی گیری درمان نوزاد،پرداخت ۶۰ هزار تومان هزینه خرید کتاب درسی دانش آموز محروم