برای تهیه دستگاه اکسیژن ساز نیازمند یاری شما هستیم

با توجه به نیاز مبرم همشهریان گرامی به دستگاه اکسیژن ساز میخواهیم با کمک شما برای کاهش آلام بیماران بدحال و اورژانسی دستگاه اکسیژن ساز تهیه نمائیم.این دستگاه ها بصورت…

ادامه مطلببرای تهیه دستگاه اکسیژن ساز نیازمند یاری شما هستیم