برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان

دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان برای برگزار گردید.با همکاری پایگاه بسیج ام ابیهای حسینیه…

ادامه مطلببرگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

اولین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع آرتروز، دیابت و سقوط برای برگزار گردید.با همکاری پایگاه بسیج ام ابیهای حسینیه اعظم زنجان و حضور…

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی