پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان پرداخت گردید.یکی از خیرین…

ادامه مطلبپرداخت مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی