بسته بندی بسته های کمک معیشتی

 سه شنبه ۹۹/۳/۲۰ :با کمک و مساعدت شما مردم نیکوکار و خیر بسته بندی برای مرحله دوم کمک مومنانه توسط خادمین گروه جهادی شهید خدامرادی صورت پذیرفت.

ادامه مطلببسته بندی بسته های کمک معیشتی