واریز ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی واریز شده است. طرح جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان شهرستان خوی از عموم…

ادامه مطلبواریز ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

واریز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی واریز شده است.با توجه به هماهنگی صورت گرفته با قرارگاه مردمی خوی شیرخشک و پوشک کودکان…

ادامه مطلبواریز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

واریز ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی واریز شده است.با توجه به هماهنگی صورت گرفته با قرارگاه مردمی خوی شیرخشک و پوشک کودکان…

ادامه مطلبواریز ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی