گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیجمع کل هزینه ها:1,722,300,000 ريالبسته های معیشتی:462,500,000 ريالکمک هزینه مسکن:18,000,000 رياللوازم خانگی:197,000,000 ريالدرمانی:2,000,000 ريالپوشاک:2,000,000 ريال جهیزیه:885,000,000 ريالغذای گرم :  154,200,000…

ادامه مطلبگزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰