گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیجمع کل هزینه ها:1,700,500,000 ريالبسته های معیشتی:760,500,000 ريال کمک هزینه مسکن:345,000,000 رياللوازم خانگی:319,300,000 ريالدرمانی127,200,000 ريالپوشاک35,000,000 ريال جهیزیه:33,000,000 ريالغذای گرم:40,000,000 ريالشیرخشک:10,000,000 ريالزیارت محرومین:30,500,000 ريال

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰