صدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند

مادرم کرده سفارش که بگو اول ماهبابی انت و امی یا اباعبداللهشما می توانید صدقات خود را جهت حمایت از نیازمندان به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی هدیه دهید.شماره کارت…

ادامه مطلبصدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند