فقراء و بینوایان، مایۀ رنج و محنت اسلام و مسلمانان اند

مسلمانان نباید اجازه دهند که در میانشان، و در جامعه‌شان، فقیر و بینوایی دیده شود، که این امر مایۀ رنج اسلام و مسلمانی است، یا سبب امتحان و آزمایش جامعۀ…

ادامه مطلبفقراء و بینوایان، مایۀ رنج و محنت اسلام و مسلمانان اند