گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان جمع خدمات ارائه شده به نیازمندان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان بوده است…

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان