پرداخت یک میلیون تومان از ۲ میلیون تومان بدهی گاز مادر نیازمند و سالمند

پرداخت یک میلیون تومان از ۲ میلیون تومان بدهی گاز مادر نیازمند و سالمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجاناز لطف و اعتماد شما سپاسگزاریمتاریخ…

ادامه مطلبپرداخت یک میلیون تومان از ۲ میلیون تومان بدهی گاز مادر نیازمند و سالمند