پرداخت بدهی تلفن مادری سالمند و رنج دیده مجاور به مبلغ ۲۴۵ هزار تومان

پرداخت بدهی تلفن مادری سالمند و رنج دیده مجاور به مبلغ ۲۴۵ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: پنجم آذرماه ۱۴۰۲شماره کارت…

ادامه مطلبپرداخت بدهی تلفن مادری سالمند و رنج دیده مجاور به مبلغ ۲۴۵ هزار تومان