دوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان

دوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان شماره کارت کمک های نقدی: ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳ گروه…

ادامه مطلبدوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان