اهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان

اهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان جهت پخت در وعده های غذایی دانش آموزان به ارزش ۱۱۷ میلیون تومانبا حمایت حسینیه اعظم زنجان شماره کارت…

ادامه مطلباهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان

اهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان

اهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان جهت پخت در وعده های غذایی دانش آموزان به ارزش ۱۱۷ میلیون تومانبا حمایت حسینیه اعظم زنجان شماره کارت…

ادامه مطلباهدا ۱۴۶۳ بسته گوشت به مدارس شبانه روزی محروم استان زنجان