حضور خادمین مسجد مقدس جمکران و تقدیر از خادمین گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

 حضور خادمین مسجد مقدس جمکران و تقدیر از خادمین گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

ادامه مطلب حضور خادمین مسجد مقدس جمکران و تقدیر از خادمین گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی