پرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

پرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا:…

ادامه مطلبپرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم