پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان پرداخت گردیدگوشت قربانی های نیابتی ذبح شده…

ادامه مطلبپرداخت مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید خدامرادی جهت ذبح و توزیع میان نیازمندان

اهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جهت ذبح و توزیع میان نیازمنداناز لطف و اعتماد شما…

ادامه مطلباهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید خدامرادی جهت ذبح و توزیع میان نیازمندان

با پرداخت ۱۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا س به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی

۱۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا س به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی پرداخت گردید.‌‌گوشت های حاصل…

ادامه مطلببا پرداخت ۱۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا س به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی