اهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی

اهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی که مشکل سوءتغذیه دارد و پدر بیمار اعصاب و روان میباشد توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم…

ادامه مطلباهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی