پرداخت یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان آب،برق و گاز عقب افتاده خانواده ای نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پرداخت یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان آب،برق و گاز عقب افتاده خانواده ای نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیتاریخ اهدا: 22 شهریور ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی…

ادامه مطلبپرداخت یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان آب،برق و گاز عقب افتاده خانواده ای نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی