گزارش عملکرد نیمه دوم سال ۹۹

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیجمع کل هزینه ها:3,570,100,000 ريالبسته های معیشتی:1,956,000,000 ريالاهدا نان:8,000,000 رياللوازم خانگی:133,300,000 ريالدرمانی:5,000,000 ريالپوشاک:20,000,000 ريالجهیزیه :1,092,800,000 ريالغذای گرم:355,000,000 ريال

ادامه مطلبگزارش عملکرد نیمه دوم سال ۹۹