شما در حال مشاهده هستید تهیه،آماده سازی و بسته بندی بیش از ۴۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی

تهیه،آماده سازی و بسته بندی بیش از ۴۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی

آغاز مرحله چهارم #رزمایش مواسات.
تهیه،آماده سازی و بسته بندی بیش از ۴۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی جهت توزیع بین خانواده های نیازمند

دیدگاهتان را بنویسید