شما در حال مشاهده هستید اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی به گروه جهادی توسط یکی از خیرین گرامی

اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی به گروه جهادی توسط یکی از خیرین گرامی

اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی به گروه جهادی توسط یکی از خیرین گرامی

دیدگاهتان را بنویسید