شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰


گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۱,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
کمک هزینه مسکن:
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی
۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پوشاک
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
جهیزیه:
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
غذای گرم:
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیرخشک:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
زیارت محرومین:
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید