شما در حال مشاهده هستید پرداخت هزینه های درمانی مادر و ۲ دختر بیمار به مبلغ ۹۰۸ هزارتومان

پرداخت هزینه های درمانی مادر و ۲ دختر بیمار به مبلغ ۹۰۸ هزارتومان

پرداخت هزینه های درمانی مادر و ۲ دختر بیمار به مبلغ ۹۰۸ هزارتومان از ساکنین مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید