شما در حال مشاهده هستید برای پرداخت بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان نیازمند حمایت شما هستیم

برای پرداخت بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان نیازمند حمایت شما هستیم

برای پرداخت بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان نیازمند حمایت شما هستیم

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید