شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

زمان اهدا: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید