گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹

.گزارش عملکرد ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی جمع کل هزینه ها:794,000,000 ريالبسته های معیشتی:661,500,000 ريالاهدا نان:25,000,000 ريالکمک هزینه مسکن:5,000,000 رياللوازم خانگی:30,000,000 ريالدرمانی:35,000,000 ريالپوشاک:27,500,000 ريالتحصیلی:10,000,000 ريال

ادامه مطلبگزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹